Uw MVO Beleid

Uw trainingsbeleid afgestemd op de VN Millenniumdoelen

De innovatieve trainingsconcepten van de Stichting PRINCE2® for Africa Foundation kunnen worden opgenomen als bouwsteen voor uw MVO-beleid als onderdeel van de volgende bedrijfsactiviteiten:

Human Reources Management & Organisatie

Koopt uw organisatie projectmanagementtrainingen in (bijvoorbeeld PRINCE2 of MSP)? Dan bieden wij een maatschappelijk verantwoord initiatief. Onze trainingsaanpak combineert kennisopbouw, certificering en vaardigheden tegelijk. Uw teams krijgen niet alleen de training en de certificering maar ook een levenservaring waarmee projectmanagementkennis en –kunde duurzaam worden verankerd in uw organisatie en haar mensen.

Project-, Programma- en Portfoliomanagement

Voert uw organisatie project portfoliomanagement in? Tijdens onze praktijkstages wordt opgedane kennis omgezet in effectieve vaardigheden. Het resultaat zal zijn dat uw teams meer gericht worden op het resultaat en de beoogde benefits van de projecten en programma’s in uw organisatie. Deelnemers maken een scherper onderscheid tussen doel en middel en het op maat maken van projectbeheersing. De waardering van de ‘business’ voor uw inspanningen zal hierdoor toenemen.

Marketing, Sales & PR

Voor uw business teams leveren de praktijkstages een omgeving om kennis op te bouwen van projectmanagement in een inspirerende en ondernemende omgeving. Hun begrip voor de toegevoegde waarde en noodzaak van projectmanagementmethodieken zal toenemen. Het is kortom een impuls voor verbeterde multidisciplinaire samenwerking in uw organisatie.

Over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij zijn:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

http://www.mvonederland.nl/