ANBI Status

Maak gebruik van faciliteiten voor belastingaftrek

Stichting PRINCE2® for Africa Foundation zal naar verwachting eind april de formele bevestiging krijgen van haar status als ANBI. De aanvraag is ingediend op 28 februari 2012 en de doorlooptijd is doorgaans 8 weken. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer u een ANBI sponsort of geld doneert kunt u gebruik maken van aanwezige belastingvoordelen. Stichting PRINCE2 for Africa Foundation kan te allen tijden schriftelijke stukken overleggen van uw donatie ten behoeve van uw aangifte. Hieronder treft u een samenvatting van de belastingregelingen. Meer informatie kunt u vinden op:
1. www.anbi.nl
2. Informatie van de belastingdienst

Bedrijven en anbi’s

Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasing als het een B.V., N.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft.

De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan anbi’s. Per jaar is het bedrag boven € 227 (2010) aftrekbaar. De aftrek is beperkt tot 10% van de winst. De winst mag niet negatief worden door de aftrek.
Als een B.V. in handen is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient men op te passen dat de schenking niet wordt toegerekend aan de DGA met alle fiscale gevolgen van dien.

Giften door particulieren (met schrifelijke stukken aantoonbaar)

Gewone giften zijn vaak niet of gedeeltelijk aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen met de hoogte van uw inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempels.

De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.

Fiscaal voordeel bij normale schenkingen is er pas wanneer men tussen de 1% tot ten hoogste 10% van het bruto jaarinkomen schenkt met een minimum bedrag van € 60.

Bij een jaarinkomen € 25.000 is de drempel € 250 en € 2500 het maximum aftrekbare bedrag. Indien men € 3500 schenkt is (€ 3500 minus € 250 (1% drempel) is € 3250) echter maximum van € 2500 aftrekbaar (tot ten hoogste 10% aftrekbaar). Wanneer men € 2500 schenkt is € 2250 aftrekbaar. Om maximale giftenaftrek te claimen bij gewone giften dient er minimaal 11% van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek geschonken te worden.

Voor de gemiddelde Nederlander (bruto jaarinkomen € 28.000) is de fiscale drempel van 1% € 280 per jaar. Alles onder dit bedrag is niet aftrekbaar, slechts het meerdere. Deze fiscale drempel is niet van toepassing als in een schenkingsovereenkomst (notariële akte) wordt vastgelegd dat u minimaal vijf kalenderjaren een vast bedrag overmaakt aan de algemeen nut beogende instelling. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van een goed doelinstelling en gunt de donateur een volledige aftrek. Deze aftrek kunt u vergelijken met de hypotheekrenteaftrek. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34% tot 52% van de schenking terug.

Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:

  • De gift is gedaan aan een algemeen nut beogende instelling;
  • Indien u met schriftelijke stukken kunt aantonen dat u de gift daadwerkelijk hebt gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften of kwitanties mag u de giften aftrekken als ‘gewone gift’;
  • De gift is hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken tot een bepaald maximum;
  • Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.
  • Niet-gedeclareerde kosten

Indien u kosten maakt voor een algemeen nut beogende instelling waarbij u recht heeft op vergoeding van deze kosten door de instelling, kunt u door het afzien van de vergoeding het bedrag als gift aftrekken als die voldoet aan de voorwaarden voor aftrek van giften.