Archives

Written by peter

Persbericht bouwreis 2013

Leren bouwen” en “bouwen om te leren” in de townships van Kaapstad

Van 19 tot en met 28 april 2013 vertrekken 40 Nederlanders met de Stichting PRINCE2® for Africa Foundation naar Kaapstad om daar in één week tijd twee klaslokalen te bouwen voor het Phillipi Children’s. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van de Starting ChanceTM Campaign van SASDI (Southern Africa Sustainable Development Initiative). Dit ambitieuze programma heeft tot doel om 30 scholen in 5 jaar tijd naar een hoger prestatieniveau te leiden zodat jaarlijks 6.000 peuters en kleuters adequaat worden voorbereid op de lagere school.

persbericht maart 2013 stichting prince2 for africa foundation

Meetbare prestatieverbetering

Elke school die opgenomen wordt in het programma ondergaat een uitgebreide nulmeting waarbij het huidige prestatieniveau van alle aspecten van de school in kaart worden gebracht. Prestatiegebieden worden onder gebracht in de volgende categorieën:

1. Het schoolgebouw met alle faciliteiten.

2. De leraren.

3. Het schoolhoofd.

4. Het bestuur.

5. De prestaties van de kinderen.

6. De relatie met de lokale gemeenschap.

De uitgevoerde nulmeting wordt vergeleken met het uiteindelijke gewenste prestatieniveau van de scholen dat nodig is om ervoor te zorgen dat de kinderen goed zijn voorbereid op de lagere school. Op basis van de huidige en gewenste situatie wordt er vastgesteld welke prestatiegebieden binnen de school verder ontwikkeld dienen te worden en wat daarvoor de beste aanpak is. Daarbij vormt een Business Case de basis voor de investeringsbeslissing en de basis om de prestatieverbeteringen na enige tijd te kunnen meten en bevestigen aan investeerders. De ontwikkelingsorganisatie SASDI neemt de taak op zich om ervoor te zorgen dat de aanpassingen van de school worden verankerd en duurzaam leiden tot verbeterde prestaties.

Onderzoek City of Cape Town

Onderzoek van de City of Cape Town heeft aangetoond dat veel maatschappelijke sociaal economische problemen, waaronder misbruik van alcohol en drugs, geweld, werkloosheid, uitval op school, seksueel misbruik en HIV/AIDS mede verband houden de afwezigheid van adequaat voorschools onderwijs. Goed voorschools onderwijs staat aan de basis de ontwikkeling van kinderen tot volwassenen die goed zijn opgeleid, volwaardig kunnen participeren in de maatschappij, en die kunnen voorzien in hun fundamentele basisbehoeften als mens. Deze analyse onderstreept het belang en de reikwijdte van de Starting ChanceTM Campaign van SASDI.

De kracht van SASDI

De kracht van SASDI is dat zij de scholen voor het programma selecteren op basis van al bewezen leiderschapspotentieel. Aanwezigheid van adequaat leiderschap is noodzakelijk om de beoogde veranderingen door te voeren en te borgen. Voor de investeerders in de scholen is het van belang dat de ontwikkelde bezittingen goed worden beheerd en dat deze resulteren in meetbare voordelen voor de kinderen. De integrale aanpak van SASDI heeft zich al bewezen in eerdere projecten heeft zich zo tot een ‘best practice’ ontwikkeld die model staat voor alle 30 scholen van de Starting ChanceTM Campaign.

Een gegarandeerd hoogtepunt in uw jaar

De Stichting PRINCE2 for Africa Foundation organiseert jaarlijks in april een bouwreis naar Kaapstad om daar met de deelnemers een onderdeel van de Starting ChanceTM Campaign persoonlijk te ontwikkelen. Bouwkundige ervaring is daarbij niet nodig. De technische begeleiding van de projecten is in handen van SASDI die deze projecten al tientallen jaren uitvoeren en over uitgebreide ervaring en routines beschikken. Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om te experimenteren met bouwactiviteiten zoals metselen, timmeren, dakpannen leggen en schilderen. Bovendien is er ook flink wat fysiek werk zoals het maken van cement met de hand en het sjouwen van bakstenen. Voor iedereen die altijd al eens ontwikkelingswerk heeft willen doen, is dit gegarandeerd hoogtepunt in het jaar.

Fondsenwerving

Deelnemers aan de bouwreis nemen allen de uitdaging aan om minimaal € 600,- te werven voor de realisatie van de school. Dit doen zij door het ontplooien van vele en diverse acties waaronder het organiseren van een spinning marathon, deelname aan een modder race, het uitgeven van aandelen voor een moestuin, het organiseren van een benefiet diner of een benefiet concert, collecte onder collega’s, het vragen om steun aan leveranciers of een stichting binnen de eigen organisatie. Zo wordt er in 2013 maar liefst meer dan € 50.000,- bij elkaar gebracht. De fondsen die deelnemers bij elkaar hebben gebracht, komen voor 100% terecht bij de scholen. Deelnemers zien er zelf op toe dat het geld goed terecht komt en rapporteren dit terug aan hun eigen donateurs.

Gebruik PRINCE2

De organisatie van het jaarlijkse project wordt vorm gegeven aan de hand van PRINCE2. PRINCE2 staat voor Projects IN a Controlled Environment en is dé marktstandaard methode voor projectmanagement in Nederland. Maar liefst meer dan 150.000 mensen zijn gecertificeerd op PRINCE2 Foundation- of PRINCE2 Practitioner niveau. Deze aantallen geven aan hoe belangrijk goed projectmanagement is voor organisaties in de private en publieke sector. Steeds meer organisaties vragen ook om deze certificeringen en voor Project Managers is deze zelfs onmisbaar op hun CV.

PRINCE2 leren toepassen in een gecontroleerde omgeving in teamverband op een maatschappelijk project

Tijdens de bouwreis doen deelnemers ervaring op met het toepassen van PRINCE2 in een gecontroleerde omgeving en onder leiding van geregistreerde PRINCE2-trainers. De teams doorlopen een maatschappelijk project van A tot Z en kunnen daarbij verschillende teamrollen op zich nemen waaronder: Project Manager, Project Support, Team Manager en Project Assurance. Mensen leren plannen maken, de voortgang beheersen en rapporteren. Het project wordt afgesloten met een End Project Report aan de University of Cape Town en ervaringen worden gebundeld in een zogenaamde Lessons Report.

Meer kans op werk voor deelnemers door versterking CV en praktijkervaring projectmanagement en MVO

Met de “training on the job” in Kaapstad voorziet PRINCE2® for Africa op unieke wijze in de behoefte van organisaties om de projectmanagementvaardigheden van hun Project Managers en teams te versterken. Deelnemers hebben de mogelijkheid om het officiële PRINCE2 Foundation of Practitioner – certificaat te behalen. Voor werkzoekenden en ZZP’ers is deelname aan de bouwreis een mogelijkheid om hun CV te versterken een daarmee de kans op een baan of een opdracht te vergroten. Tegenwoordig vragen steeds meer organisaties om een PRINCE2-certificaat en praktijk ervaring in projectmanagement. Actieve betrokkenheid en inzet bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is hierbij van extra toegevoegde waarde.

Global Project Performance hoofdsponsor en kennisleverancier

De hoofdsponsor en belangrijkste kennisleverancier van de Stichting PRINCE2® for Africa Foundation is Global Project Performance. Global Project Performance is een gerenommeerde Nederlandse onderneming die organisaties in de publieke en private sector ondersteunt om de beheersing van projecten, programma’s en portfolio’s te versterken. Dit gebeurt door middel van trainingen (PRINCE2®, IPMA , Projectmatig Werken, MS Project, MSP®) implementatiediensten (projectvolwassenheid metingen, implementatiebegeleiding, P3M3®-assessment, begeleide project start-ups) en inhuur (Project Managers, Project Support, Programma Managers, Portfolio Managers). Meer informatie treft u op www.globalprojectperformance.com.

Inzet gedragscompetenties, IPMA en Projectmatig Creëren 

Naast de toepassing van PRINCE2 wordt er tevens gewerkt met gedragscompetenties op basis van IPMA en van Projectmatig Creëren. Voor het samenstellen van complementaire teams wordt bijvoorbeeld onder meer gebruik gemaakt van de rollen van Belbin.

Verbeterde projectprestaties in de Nederlandse werkomgeving

De ervaringen van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat deelnemers na afloop van de reis een stap vooruit maken in het toepassen van PRINCE2 in hun eigen werkomgeving. Ze leren vooral om de brug te slaan van theorie naar hun eigen praktijk en kunnen daarbij putten uit een inspirerende en integrale PRINCE2-ervaring in teamverband en toegepast op een echt en belangrijk maatschappelijk project. Wanneer ze bij hun werk in Nederland tegen knelpunten aanlopen bij het toepassen van PRINCE2 kunnen ze terug grijpen op hun ervaring in Kaapstad. Tijdens de bouwreis raken deelnemers enthousiast over PRINCE2 en worden ze geïnspireerd om in Nederland de handschoen weer goed op te pakken.

Sociaal programma

Tijdens de bouwreis bezoeken deelnemers ook een aantal historische locaties in Kaapstad waaronder Robben Eiland en Kaap de Goede Hoop. Ook wordt de Tafelberg beklommen. Het verblijf, lokaal transport en cultureel sociaal programma worden geregeld door de Stichting PRINCE2® for Africa Foundation.

Doelgroepen deelname

Deelname aan de bouwreis staat open voor diverse doelgroepen:

― Individuen en bedrijfsteams.

― Project Managers en niet-project managers.

― Organisaties die aan team building willen doen.

― Organisaties die leiderschap en verandermanagement vaardigheden willen versterken.

― Verenigingen, scholen, universiteiten en studenten.

― Prive personen en zakelijke markt.

Interesse in deelname?

Hebt u interesse in deelname aan de bouwreis of wilt u samenwerken met de Stichting PRINCE2® for Africa Foundation?

Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stichting: Peter Postema via info@prince2forafrica.com of u kunt bellen met 06 451 353 74.

Wilt u de Starting Chance Campaign steunen? Dan kunt u uw donatie doen ten name van:

Stichting PRINCE2 for Africa Foundation De Bilt Rekeningnummer: NL46 RABO 0302 83 27 42

Na afloop van de reis ontvangt u 3 bijzondere films: één van het project van dit jaar, één van het programma (Starting ChanceTM Campaign) en één van een kleutertje die voor haar nog kleinere broertje moet zorgen. De films zullen ook dit jaar weer worden geproduceerd door Dyzlo Film in Utrecht.

Kick off bouwreis 2013

Afgelopen woensdag is de groep die deelneemt aan de bouwreis 2013 bijeengekomen bij Regardz La Vie in Utrecht om te starten met de voorbereidingen. De reis die zal plaats vinden van 19 tot en met 28 april 2013 geniet grote belangstelling en heeft tot doel om 3 klaslokalen te realiseren. De Stichting PRINCE2 for Africa Foundation heeft zich tot doel gesteld om een bijdrage te leveren van Euro 50.000,-. Tezamen met de bijdrage van de Zuid Afrikaanse overheid en lokale donateurs kan het ambitieuze plan worden gerealiseerd. De uiteindelijke blauwdruk voor de school en het community centre zal naar verwachting halverwege 2014 zijn afgerond. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van de Starting Chance Campaign van SASDI die tot doel heeft om 30 scholen naar een hoger plan te leiden: gebouw, leiderschap, lesprogramma, leraren en governance.

Tijdens de bijeenkomst in Utrecht werd een workshop fondsenwerving verzorg door Arjan den Otter van SVO. Als deelnemer aan de bouwreis 2012 kon hij de ervaringen van de vorige groep delen met de groep van dit jaar. De deelnemers voor 2013 hebben in groepen een aantal initiatieven uitgewerkt die kunnen worden ingezet voor fondsenwerving waaronder crowd sourcing, de organisatie van een concert, verkoop van tweede hands spullen via marktplaats. De organisatie heeft aangeboden om 2 trainingen en 4 workshops te verzorgen voor organisaties, waarvan dan de volledige opbrengst zal gaan naar de school.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 18 december 2012 bij Regardz La Vie om 19:00 uur.

 

CJIB Project Management Symposium: “GPP on Stage!”

Op 4 oktober vond het CJIB projectmanagement symposium plaats in het nieuwe gebouw Westerstate in Leeuwarden. Het doel van het symposium was om een verbinding te leggen tussen projectmanagement professionals in het noorden van het land. Onder de aanwezigen bevonden zich project managers and project stakeholders van ondermeer EL&I, DUO, RDW, Gemeentes en Provincies.

Global Project Performance was uitgenodigd om een workshop te verzorgen waarin de vertaalslag van PRINCE2-theorie naar projectpraktijk beeldend werd uitgedragen en geïllustreerd. Namens Global Project Performance gaven Izabella Postema en Constant van Elburg ‘acte de presence’.

Tijdens de workshop werd onder meer de film ‘Starting Chance for Phillipi’ getoond: een filmverslag van de bouwreis die 16 gecertificeerde PRINCE2 Project Managers ondernamen naar Kaapstad in de eerste week van mei 2012. Na afloop van de film ging Constant in discussie met de deelnemers over de toepassing van PRINCE2. Deze praktische illustratie van wat je kunt bereiken met goed projectmanagement ontving enthousiaste reacties uit de groep.

Bent u ook op zoek naar inspirerende sprekers voor uw projectseminar of workshop? Neem dan contact op met ons: 030 22 11 987 of info@globalprojectperformance.com.

Over de sprekers:

Izabella Postema is Managing Partner bij Global Project Performance en directeur bij de Stichting PRINCE2 for Africa Foundation. Constant van Elburg is eigenaar van Consynthes en gespecialiseerd in interim management in de lijn, projectmanagement en procesoptimalisatie volgens de LEAN methode.

PRINCE2 for Africa nu ook op Youtube !

Op ons Youtube kanaal treft u onze video’s van bouwreizen:http://www.youtube.com/user/PRINCE2forAfrica.

U treft daar zowel de inspirerende film van de bouwreis 2012 en de 5 minuten PRINCE2 instructiefilm.

Veel plezier.

PRINCE2 for Africa going for an Olympic Title

FOR YOUR INFORMATION AND INSPIRATION

Dear friends and supporters of the Starting Chance Campaign en Philippi Children’s Centre,

Your humanitarian achievements in Cape Town, and making the world a better place with PRINCE2, are now officially declared contagious (by myself). Rod Sowden, director of Aspire, has shown a genuine interest in the project every time Izabella and spoke or met with him. Rod is running a renowned project management institute in the United Kingdom. He will also speak on P3M3 (Project, Programme and Portfolio Maturity Model) at our seminar. Rod is lead author of this Cabinet Office (OGC) publication.Rod will send out the enclosed letter to his network today including APM Group: prince2 for africa – an inspirational case study.

Let us hope that some interesting spin off will come from this. It will in any case inspire others to see the potential and opportunities of PRINCE2 as a practical, flexible and effective method to make projects to a success.

I take the opportunity to publicly thank Rod for his interest and support in spreading the good word.

Let us hope that one day we will work together alongside with Project Managers from the United Kingdom to support the Starting Chance Campaign. That would be an awesome and fun experience.

Have a great weekend!

Peter

19 september 2012 Meeting bouwreis 2013 PRINCE2 for Africa

Beste mensen,

LAUNCH BOUWREIS KAAPSTAD 2013: 19 SEPTEMBER REGARDZ LA VIE UTRECHT

Na een indrukwekkende bouwreis in mei 2012 is het eindelijk zover. De vakantie is weer voorbij en de voorbereidingen voor de bouwreis 2013 gaan van start. Op 19 september aanstaande zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden van de PRINCE2 for Africa Foundation voor de bouwreis 2013:

 1. Data bouwreis: 19 tot en met 28 april 2013.
 2. Projectdoelstelling bouwreis: nieuwbouw van 3 klaslokalen voor Phillipi Children’s Centre.
 3. Deelnemers taken: voorbereiding in Nederland, fondsenwerving, bouw van de school, projectmanagement training on the job.
 4. Tijdens de bouwreis gaat u ervaren dat PRINCE2 flexibel en praktisch is en dat het een effectieve methode is om een lerende organisatie te creeren die steeds beter wordt in de toepassing ervan. Projectmanagement is gewoon mensenwerk.
 5. Tijdens de bouwreis 2013 staan ‘transformational leadership’ en ‘duurzaamheid’ centraal in relatie tot PRINCE2.
 6. Tijdens de eerste bijeenkomst krijgt u ook de PRINCE2 instructiefilm te zien van 5 minuten die we inmiddels in onze trainingen gebruiken.
 7. Bekijkt u ook de indrukwekkende sfeerfilm van afgelopen jaar.
 8. Deelnemers: heeft u interesse in ontwikkelingswerk en/of projectmanagement, dan bent u van harte welkom om te participeren.
 9. Deelnemers aan de reis kunnen deelnemen aan een van onze trainingen tegen kostprijs (ongeveer 25% korting afhankelijk van de training).
 10. Kosten ticket in die periode: 1.100,-.
 11. Kosten hotel: 675,-.
 12. Onkosten voor uitstapjes, Robben eiland, Tafelberg, Kaap de Hoede Hoop, autohuur ongeveer 350,-.
 13. Er zijn inmiddels 15 mondelinge toezeggingen gedaan voor deelname aan de reis.
 14. Er is 1 team van een grote Nederlandse organisatie die interesse als team heeft getoond. Ook u kunt meedoen met uw collega’s, vrienden, familie, vereniging.
 15. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Op basis van de de interesse zetten we een projectmanagementteam op dat de bouwreis zal begeleiden. Hoe meer mensen mee doen, hoe meer we kunnen bereiken.
 16. De leerpunten van vorig jaar, wat werkte goed en wat is vatbaar voor verbetering, worden meegenomen in de aanpak van dit jaar. Deze zullen worden gepresenteerd tijdens de opstart op 19 september aanstaande.
 17. De film van vorig jaar is ingediend bij het Nederlands filmfestival, nu maar duimen dat deze geselecteerd wordt. Maar anders volgend jaar met u in de hoofdrol.
 18. De data voor de bijeenkomsten van de bouwreis 2013zijn: 19 september, 11 oktober, 21 november, 18 december, 24 januari, 21 februari, 21 maart. In overleg met de deelnemers zal waar nodig het schema worden aangepast.
 19. Naar aanleiding van de bouwreis en het advies van de deelnemers dat werd gepresenteerd aan de University of Cape Town op 5 mei jongstleden, en de gesprekken die daarop zijn gevolgd, heeft het bestuur van SASDI besloten om een volgende stap te zetten met de implementatie van PRINCE2. Samen met het team van Global Project Performance wordt er gewerkt aan een op maat gemaakte aanpak die aansluit bij de context, cultuur en projectvolwassenheid van de organisatie. Tijdens de bouwreis 2013 zullen we met u de proof of concept realiseren. Daarna kan het plan worden opgesteld voor implementatie van PRINCE2 als standaardmethode voor de Starting Chance Campaign.

PRINCE2 RENDEMENT SEMINAR: 18 OKTOBER 2012 GRAND HOTEL KAREL V

De opbrengsten van het seminar komen ten goede aan het Phillipi Children’s Centre.

 1. Tenslotte willen we u erop attent maken dat Global Project Performance op 18 oktober in de middag een PRINCE2 Rendement Seminar organiseert in Grand Hotel Karel V Utrecht.
 2. Sprekers zijn onder meer Stuart Hendry, de oprichter van Southern Africa Sustainable Development Initiative. Hij komt de Starting Chance Campaign presenteren die tot doel heeft om 30 scholen naar een hoger plan te tillen in 5 jaar en zo jaarlijks 5.000 kids een startkans te bieden om te volwaardig participeren in de maatschappij.
 3. Tijdens het seminar staan verandermanagement, leiderschap, vaardigheden, PRINCE2, MSP, MoP en P3M3 op de agenda.
 4. Marianne Bos, hoofd cluster strategisch informatiebeleid binnen de CIO Office van OCW, zal haar sessie wijden aan de inzet van PRINCE2 en MSP binnen de Nederlandse overheid. Daarbij zal met name worden belicht ho de best practices kunnen worden ingezet om vertrouwen te winnen onder stakeholders als randvoorwaarde om strategische projecten en programma’s tot een succes te maken. Tevens zal zij belichten hoe PRINCE2 en MSP vanuit haar eigen team worden geimplementeerd. 
 5. Jass Stacpoole, Senior Project Manager bij Verizon France zal zijn ervaringen delen met PRINCE2 in Frankrijk. PRINCE2 zegt een generieke methode te zijn onafhankelijk van cultuur en geografie. Wat zijn de verschillen tussen PRINCE2 met de Franse slag en PRINCE2 in de polder. En hoe zet Jass MSP en PRINCE2 in voor succesvolle projecten.
 6. Arjan den Otter (hoofd verkoopbinnendienst en deelnemersadministratie SVO) en Joris van den Heuvel (hoofd bedrijfsbureau SVO) zullen met u delen welke veranderstrategieen zij hebben gehanteerd om PRINCE2 als standaardwerkwijze in te voeren op een manier die aansluit bij de projectvolwassenheid en cultuur van de organisatie.
 7. Rod Sowden (Lead Author P3M3) zal in inwijden in de PPM-organisatieontwikkeling met behulp van P3M3 als raamwerk voor het vast stellen van de project-, programma- en portfoliovolwassenheid van organisaties en het ontwikkelen van een roadmap voor ontwikkeling. Tevens zal hij een benchmark presenteren tussen organisaties. Zo krijgt u een goed beeld van waar uw organisatie staat in het projectmanagementlandschap en u krijgt handvatten en nieuwe inspiratie voor verbeterinitiatieven.
 8. Bij deelname aan dit seminar krijgt u onder meer een voucher voor gratis deelname aan onze MSP en MoP overview training van een ochtend die plaats zal vinden in Utrecht. Deze voucher mag worden doorgegeven aan collega of relatie. Voordeel is dat onder meer dat het seminar kan worden verantwoord als training. Wiltu daarna de volledige cursus volgen, dan krijgt u in ieder geval 10% korting.
 9. Deelname aan het seminar dat plaats zal vinden bij Grand Hotel  Karel V in Utrecht kost 295,-.
 10. Na aftrek van de kosten zullen alle opbrengsten ten goede komen aan het Phillipi Children’s Centre.
 11. We hopen met het seminar minimaal 20.000,- bij elkaar te brengen.
 12. Kent u mensen in uw organisatie die interesse hebben in de genoemde onderwerpen? Stuurt u dan deze informatie door. Ze zijn zeer welkom.
 13. Inschrijven kan via: http://www.globalprojectperformance.com/NL/inschrijven.php. Er zijn 100 plaatsen beschikbaar.

We hopen u te treffen op 19 september aanstaande. U kunt uw deelname bevestigen via info@prince2forafrica.com.

Heeft u vragen, of wilt u weten hoe we het programma optimaal kunnen laten aansluiten op uw specifieke wensen of die van uw organisatie? Bel gerust: 06 451 353 74 of 030 22 11 125.

Met vriendelijke groet,

STICHTING PRINCE2 FOR AFRICA FOUNDATION

Peter Postema

Voorzitter – 06 451 353 74

 

Film Starting Chance for Phillipi

De film is gepubliceerd. Wat een ongelooflijk mooie productie van een inspirerende en leerzame bouwweek in Kaapstad. PRINCE2 break through training met maatschappelijke benefits. Afgelopen donderdag is de film voor het eerst vertoond op het PUG-seminar in de jaarbeurs. Deze werd met spontaan applaus ontvangen. Inmiddels zijn er al meer dan 10 aanmeldingen voor de bouwreis van volgend jaar die zal plaats vinden van 19 tot en met 28 april 2013. Naar de film >>>

Kapsalon www.adpeters.nl doneert 400 euro!

Kapsalon Ad Peters heeft met een puzzelactie maar liefst 400 euro opgehaald voor Phillipi Children’s Centre in Kaapstad. Heel hartelijk dank namens alle betrokkenen voor het originele initiatief om in uw kapsalon puzzelstukjes te gaan verkopen.

Te koop: PRINCE2 Instructiefilm

PRINCE2 instructiefilm voor organisaties die PRINCE2 gebruiken

In Nederland zijn meer dan 140.000 mensen PRINCE2 gecertificeerd. Daarmee is een flinke basis gelegd voor verbeterde projectbeheersing in organisaties. Er worden in Nederland nog jaarlijks vele duizenden mensen opgeleid in PRINCE2. Lees verder →

Welkom nieuwe donateurs

Afgelopen week is de steun voor de Starting Chance Campaign en de bouw voor Phillipi Children’s Centre week toegenomen. We willen graag de volgende donateurs welkom heten en zeer danken voor hun bijdrage en morele steun aan ons initiatief en dat an SASDI in Kaapstad:

Kira Broekmans, Leo Hollaar, Jean Seraphin Ky, het team van Yellow-Online (www.yellow-online.nl), Ellen de Ruiter Giessenburg, collega’s SVO, Johan Visser van Essention (www.essention.nl), vele collega’s van Philips Healthcare in Best, NKC vrijwilligers,  A.W.J. van de Warenburg eo, Albert de Groot, Mien en Jan Swinkels, Joke en Eddy Loots, Rieky van Zochel (voetrefelexologie en pedicure in Someren), Camping de Geelenhoof Kelpen – Oler, Vertaal bureau Y. Derksen (www.tolkbureau.nl), Theo en Netty Douwes, Jan en Gerrie van Loo, Oprins Products (6006SL in Weert (L), Jas en Annet Bartels, Annemarie Schenk, Roos Mesman, Marjolein en Jeroen Boumans, Marc van der Spek, Nico Geertzema en Dorien Wagener, Ad Peters Haircompany, Fam. Muller,  CheckYourProcess, Gudrun Heinen, Gerbren Kuiper.